Blokkmonsta KDM Shey

Blokkmonsta x KDM Shey – „Es kommt wie es kommt“ Video!

Blokkmonsta und KDM Shey haben das Video zum Track „Es kommt wie es kommt“ auf YouTube veröffentlicht.